Alimentatie

De bepaling van alimentatie is een lastig onderdeel van de familierechtpraktijk. Zo vanzelfsprekend als de verdeling van de kosten tijdens de relatie was, zo omstreden en moeizaam is dit vaak bij het beëindigen van de relatie.
En hoewel er veel regels en standaardnormen zijn over de vaststelling en de hoogte van de alimentatie, zijn er toch diverse manieren om deze regels en normen toe te passen.

Maatwerk dus voor iedere individuele situatie.

Ouders zijn beiden onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. Deze verplichting duurt doorgaans totdat de kinderen 21 jaar zijn. Aan de hand van door de Rechtspraak ontwikkelde tabellen, en afhankelijk van het inkomen van de ouders, worden de kosten van het kind/de kinderen vastgesteld. Deze kosten worden vervolgens verdeeld over de beide ouders. Kinderalimentatie kan in onderling overleg worden afgesproken, of worden vastgesteld middels een procedure bij de Rechtbank, die los ingesteld wordt of onderdeel uitmaakt van een scheidingsprocedure. 

Ook hebben partners jegens elkaar een zorgplicht. Een echtgenoot/partner die na de scheiding niet in staat is om (volledig) in eigen levensonderhoud te voorzien, kan daarom aanspraak maken op partneralimentatie. Dit kan dan een maandelijks te betalen bijdrage zijn of een eenmalig bedrag als afkoopsom van de alimentatie.

Bij de vaststelling van partneralimentatie wordt gekeken naar de levensstijl tijdens het huwelijk/partnerschap, de behoefte – het bedrag dat men redelijkerwijs nodig heeft en waarin niet voorzien wordt door eigen inkomsten - van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de betaler. De verplichting bestaat in beginsel voor 12 jaar, te rekenen vanaf de echtscheiding. Als een huwelijk/partnerschap minder dan 5 jaar heeft geduurd, én er geen kinderen zijn, dan duurt de verplichting net zo lang als het huwelijk heeft geduurd.

De verplichting eindigt ook indien de ontvangende partner gaat samenwonen of weer in het huwelijk treedt.

Er liggen wel plannen om de duur van de partneralimentatie behoorlijk te verkorten, maar wanneer dit gaat spelen is thans nog onzeker.

Het komt vaak voor dat financiële omstandigheden wijzigen of fiscale regelgeving verandert. Indien de betaler van alimentatie zijn of haar baan kwijt raakt, kan het gebeuren dat die de alimentatie niet meer kan betalen. Dit kan ook het geval zijn bij een fiscale wijziging die ervoor zorgt dat iemand meer of minder draagkracht heeft Er kan dan een herberekening worden gemaakt van de alimentatie.

U en uw ex-partner zijn samen van harte welkom om te bezien of uw alimentatie(s) dienen te worden aangepast. Indien u er samen niet uitkomt om de alimentatie te wijzigen, kan het wijzigingsverzoek ook door één van onze advocaten aan de Rechtbank worden voorgelegd, die dan een beslissing daarover zal nemen.

De familierechtadvocaten en -mediators van Bos Van der Burg kunnen u - tezamen of zonder uw ex-partner - adviseren omtrent het vaststellen of het wijzigen van de alimentatie en de daarvoor benodigde (her)berekeningen maken. U kunt direct contact opnemen met één van onze specialisten: mr. L.J.W. (Lennard) Govers of mr. M. (Mandy) Kreber via 079-3203366. Kijk ook voor meer informatie op onze website.