De schriftelijke aanwijzing van de gecertificeerde instelling

De gecerticeerde (jeugd)instelling kan aan ouders een aanwijzing opleggen. Ouders kunnen tegen die aanwijzing dan beroep instellen. Ook kan de gecertificeerde instelling aan de Rechtbank een verzoek doen tot bekrachtiging van een schriftelijke aanwijzing. Tevens kunnen zij daarbij verzoeken een dwangmiddel toe te mogen passen.

Schriftelijke aanwijzing

Een minderjarig kind kan onder het toezicht van een gecertificeerde instelling worden geplaatst, zoals de Jeugdbescherming of het Leger des Heils. Die instelling kan aan de ouders een schriftelijke aanwijzing verlenen die betrekking heeft op de verzorging en de opvoeding van de minderjarige. De wet schrijft voor dat de ouders die aanwijzing moeten opvolgen. De aanwijzing negeren is dan ook niet toegestaan.

Een aanwijzing mag alleen betrekking hebben op de verzorging en opvoeding van het kind. De aanwijzing die ertoe strekt dat de ouders bijvoorbeeld psychologische hulp moeten gaan zoeken, is feitelijk in strijd met de wet en veelal vernietigbaar in een beroepsprocedure.

Oneens met de schriftelijke aanwijzing

Indien ouders het niet met de inhoud van de aanwijzing eens zijn, kunnen zij een jeugdrechtadvocaat bij de Kinderrechter beroep tegen die aanwijzing laten instellen. De beroepstermijnen zijn vaak erg kort, zodat het raadzaam is snel contact te zoeken met een jeugdrechtadvocaat om tijdig beroep te laten instellen.

Ook na de bezwaartermijn kan aan de gecertificeerde instelling zelf worden verzocht om de aanwijzing op te heffen indien de omstandigheden na het geven van de aanwijzing zijn gewijzigd.

Bekrachtiging van de schriftelijke aanwijzing

Het staat de gecertificeerde instelling vrij om aan de Rechter te vragen de aanwijzing te bekrachtigen. Dat houdt in dat de Kinderrechter toetst of de aanwijzing voldoet aan alle wettelijke vereisten. De Rechter bekrachtigt de aanwijzing dan met een beschikking.

Dwangmiddel tot nakoming van de schriftelijke aanwijzing

Indien de ouders een aanwijzing niet nakomen, kan worden verzocht aan de Kinderrechter om aan de niet-nakoming een dwangmiddel te verbinden. Een dwangmiddel kan een boete (dwangsom) zijn die telkens weer kan worden opgelegd bij overtreding van de aanwijzing. Ook verdergaande dwangmiddelen, zoals lijfsdwang, kunnen door de Kinderrechter worden opgelegd.

Het opleggen van een dwangmiddel aan nakoming van een aanwijzing heeft een vergaand karakter. Ook is de beslissing van de Kinderrechter definitief, omdat daartegen (nog) geen hoger beroep kan worden ingesteld. Het is dan ook raadzaam om in een dergelijke procedure te worden vertegenwoordigd door een jeugdrechtadvocaat. De jeugdrechtadvocaten van Bos Van der Burg kunnen u uiteraard bijstaan in dit proces.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.