De bijzondere curator in afstammingskwesties

Het kan voorkomen dat door de Rechtspraak een bijzondere curator wordt benoemd. Dit gebeurt standaard in afstammingskwesties en verder ook in zaken waarbij de Rechter dat nodig acht. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de bijzondere curator in afstammingskwesties.

Afstammingskwesties

Onder afstammingskwesties wordt onder andere erkenning van een kind verstaan en ontkenning van bijvoorbeeld het vaderschap. Daar de uitkomsten van dergelijke zaken verstrekkende gevolgen kunnen hebben, wordt op basis van artikel 1:212 BW altijd een bijzondere curator benoemd.

De curator fungeert als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het kind. Verder heeft de bijzondere curator een adviserende rol naar de Rechtspraak. De curator adviseert de Rechter namelijk over de aan de Rechter gedane verzoeken. De bijzondere curator adviseert niet over verzoeken die betrekking hebben op gezag en omgang, maar uitsluitend over afstammingsverzoeken.

De benoeming en de werkwijze van de bijzondere curator

Nadat een verzoekschrift is ingediend in een afstammingskwestie, zal door de Rechtbank van de lijst met bijzondere curatoren een curator gekozen worden. Met een tussenuitspraak vindt de benoeming van de bijzondere curator plaats. De curator krijgt vervolgens zowel de tussenuitspraak als alle (proces)stukken van de zaak toegestuurd.

Hierna zal de bijzondere curator overgaan tot het uitnodigen van alle partijen voor een gesprek. Ook met kinderen ouder dan twaalf jaar voert de bijzondere curator een gesprek. Kinderen jonger dan twaalf jaren worden in beginsel niet gehoord, tenzij de curator hen in staat acht hun mening op juiste wijze kenbaar te maken.

De rol van de bijzondere curator

De drie hoofdtaken van de bijzondere curator in afstammingskwesties zijn:

  • het nakijken van de internationale rechtsmacht en het toepasselijke recht;

  • de standpunten van de belanghebbenden inventariseren door het voeren van persoonlijke gesprekken;

  • het innemen van een standpunt over de gedane afstammingsverzoeken.

Verder dient de bijzondere curator zich uit te laten over de noodzakelijkheid van een DNA-test, indien partijen van mening verschillen over het vaderschap. Ook is de curator bevoegd een zelfstandig verzoek te doen namens het kind. Tot slot wordt van de bijzondere curator verwacht dat hij aanwezig is op de zitting.

Het verslag van de bijzondere curator

Indien het uitvoeren van de drie hoofdtaken erop zit, zal de bijzondere curator zijn bevindingen vastleggen in een verslag. Dit verslag wordt ingediend bij de Rechtbank en alle belanghebbenden ontvangen daarvan een exemplaar.

Daarna volgt de mondelinge behandeling van de zaak op de Rechtbank. De bijzondere curator is op de zitting aanwezig, maar verschijnt niet in toga, omdat de bijzondere curator niet altijd een advocaat hoeft te zijn. Tijdens de zitting kan het voorkomen dat de Rechter vragen stelt over het verslag. Ook kan de curator het verslag waar nodig nader toelichten en eventueel reageren op de verweren of nieuwe standpunten van (de advocaten van) de belanghebbenden.

Dit artikel is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard wordt regelmatig benoemd als bijzondere curator in afstammingskwesties, zowel door de Rechtbank Den Haag als Rotterdam.U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook  http://bosvanderburg.nl.