De bijzondere curator (artikel 1:250 BW)

Reeds eerder schreven wij over de bijzondere curator in afstammingskwesties. Er is echter nog een andere bijzondere curator. Deze curator kan worden benoemd op basis van artikel 1:250 BW.

Wanneer wordt een bijzondere curator ex artikel 1:250 BW benoemd?

Een bijzondere curator in de zin van artikel 1:250 BW kan worden benoemd indien de Rechter dat in het belang van een kind acht. Dit kan het geval zijn indien:

  • de ouders en/of voogden het niet eens zijn over de verzorging en/of opvoeding van het kind;

  • de ouders en/of voogden een geschil hebben over het vermogen van het kind;

  • het belang van een ouder en/of voogd in strijd is met het belang van het kind.

De wetgever heeft het wetsartikel zo ruim ingevuld, dat de Rechter eigenlijk in vrijwel iedere kwestie omtrent een minderjarige een bijzondere curator zou kunnen benoemen.

Hoe wordt deze bijzondere curator benoemd?

Een bijzondere curator kan worden benoemd of verzoek van de ouders of de voogden. Ook het kind zelf kan een verzoek indienen om benoeming van een bijzondere curator. Het verzoek tot curatorbenoeming moet worden ingediend door tussenkomst van een advocaat. Dit kan ook op basis van gefinancierde rechtshulp.

Voor kinderen geldt niet dat een advocaat het verzoekschrift tot curatorbenoeming moet indienen, maar het is wel praktisch om een advocaat dit te laten doen. Een advocaat heeft namelijk al connecties met de Rechtbank en kan erop toezien dat er ook daadwerkelijk een curator wordt benoemd. Bovendien worden dergelijke procedures gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en zijn voor kinderen vrijwel altijd kosteloos, omdat een minderjarig kind een advocaat niet zelf kan betalen.

Een bijzondere curator kan tot slot ook nog ambtshalve worden benoemd. Dat betekent dat de Rechter ook een bijzondere curator kan aanwijzen zonder dat iemand daarom heeft gevraagd. Het is een Rechter namelijk vrij om een bijzondere curator aan te stellen indien hij of zij dat in het belang van een minderjarige acht.

Wat doet deze bijzondere curator?

Nadat de bijzondere curator is benoemd, zal hij of zij de werkzaamheden aanvangen. De Rechter geeft aan de curator vaak een opdracht mee of vragen die de Rechter graag beantwoord wil zien. De bijzondere curator bemiddelt vervolgens tussen ouders, voogden en/of kinderen en zoekt naar oplossingen.

Ook is de bijzondere curator bevoegd om zelfstandig, namens een kind, een procedure te starten. Bijvoorbeeld tot wijziging van een omgangsregeling wanneer een kind zelf aangeeft een andere regeling te wensen, maar de ouder(s) daartoe geen of onvoldoende actie ondernemen.

Daarnaast kan de curator ook worden aangesteld om de stem van het kind te zijn in en buiten rechte. Dat zal met name het geval wanneer de ouders iets anders voor hun kind willen dan het kind zelf of wanneer het kind onvoldoende wordt gehoord.

Meer informatie of een bijzondere curator laten benoemen?

Heeft u vragen over de bijzondere curator of over de benoeming daarvan? Of wilt u graag een (gemeenschappelijk) verzoekschrift laten indienen tot benoeming van een bijzondere curator? De familierecht advocaten van Bos Van der Burg staan voor u klaar.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat op het gebied van familie- en jeugdrecht en wordt regelmatig tot bijzondere curator in afstammingskwesties benoemd. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.