Blog: mijn brief kwam bij de Hoge Raad terecht

Met deze blog wil ik u graag een kijkje geven in mijn familierechtpraktijk. Alweer heel wat jaren geleden schreef ik een brief die de Hoge Raad heeft bereikt.

Intakegesprek

Dirk de Vries* kwam in 2012 bij mij op intakegesprek. Dirk vertelde mij dat hij de vader is van Sophie*, geboren in 2011, maar dat de juridische zaken betreffende Sophie niet goed geregeld zijn. Er was geen ouderschapsplan en ook waren er geen onderlinge afspraken over gezag, omgang en alimentatie gemaakt. Dirk had zijn dochter zelfs niet erkend, omdat de moeder, Rosa van Leeuwen*, hem daarvoor geen toestemming gaf. Reden genoeg voor Dirk om mijn juridische bijstand in te roepen.

Dé brief van 4 december 2012

Tijdens het intakegesprek heb ik met Dirk afgesproken dat ik Rosa een brief zou sturen met het verzoek om alsnog haar medewerking te verlenen aan het erkennen van Sophie. Ook zou ik Rosa verzoeken mij te informeren of zij ervoor open staat om, in goed onderling overleg, afspraken te maken over onder meer gezag en omgang.

Erkenning door een ander

Later bleek dat Sophie op 18 december 2012 door de nieuwe partner van Rosa was erkend. Dit was precies twee weken nadat ik mijn brief aan Rosa had verzonden. Dirk was van mening dat dit niet op toeval kon berusten. Uiteindelijk heb ik de zaak van Dirk aan een bevriende collega moeten overdragen vanwege een belangenverstrengeling. Ik wenste Dirk en mijn bevriende collega alle goeds met de zaak. Dat de zaak tot de Hoge Raad zou komen, had ik op dat moment echter absoluut niet verwacht.

Voorwaardelijke erkenning?

Het is niet de eerste keer dat iemand anders dan de biologische vader het kind erkent, terwijl de biologische vader het kind wenst te erkennen. De Hoge Raad heeft bij beschikking van 31 mei 2002 al bepaald dat een erkenning door een ander dan de biologische vader een voorwaardelijk karakter heeft indien er ook een procedure over de erkenning loopt. Maar in het geval van Dirk bood dit vangnet geen houvast. Op 18 december 2012 hadden Dirk en ik nog geen procedure gestart, daar wij zaten te wachten op reactie van Rosa op mijn brief van 4 december 2012. Wat nu?

Procedures

Namens Dirk heb ik aan de Rechter verzocht om aan Dirk toestemming te geven om Sophie te kunnen erkennen. Ook heb ik Rosa in kort geding betrokken met het verzoek aan de Rechter om een voorlopige omgangsregeling vast te stellen, daar Rosa geen contact toestond tussen Dirk en Sophie.

De Rechtbank verleent Dirk vervolgens de toestemming tot erkenning van Sophie en vernietigt de erkenning gedaan door de nieuwe partner van Rosa. Het Gerechtshof denkt daar anders over en draait de beslissing in hoger beroep terug, zo blijkt uit de beschikking van 17 december 2014. Geen erkenning meer voor Dirk, omdat Sophie geen misbruik zou hebben gemaakt van haar bevoegdheden, aldus het Hof Den Haag.

Tijd om het nog hogerop te zoeken: Dirk bewandelt de lange weg naar de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat met de tijd mee en geeft aan dat het goed is dat advocaten niet zomaar procedures starten, maar eerst een brief schrijven aan de andere partij om te bekijken of er onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden. Feitelijk had Dirk namelijk, op basis van de uitspraak van de Hoge Raad uit 2002, direct een procedure moeten starten. Dat vindt de Hoge Raad onwenselijk, zo blijkt uit de beschikking van 30 oktober 2015. Mijn brief werd door de Hoge Raad voldoende geacht om de door de nieuwe partner gedane erkenning als voorwaardelijk aan te merken.

Afloop

De zaak wordt vervolgens terugverwezen naar het Gerechtshof Amsterdam. Het Hof Amsterdam vernietigt opnieuw de erkenning gedaan door de nieuwe partner van Rosa en verleent bij beschikking van 7 juni 2016 alsnog toestemming aan Dirk om zijn dochter te erkennen.

Toch best bijzonder, dat één briefje van mij zoveel teweeg heeft gebracht.

* De namen in deze blog zijn gefingeerd vanwege mijn geheimhoudingsverplichting.

Deze blog is geschreven door mr. L.J.W. (Lennard) Govers van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Lennard is een deskundige advocaat en mediator op het gebied van familie- en jeugdrecht. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of via lgovers@bosvanderburg.nl. Zie ook http://bosvanderburg.nl.